ניווט
הרשמה לניוזלטר

חולמים על משרד מעוצב?

רוצים לקבל מבצעים והטבות?

הצטרפו לניוזלטר שלנו!

 

 

תקנון אתר

תקנון אתר 

ג. תנאי שימוש
אנו מודים לך על כי בחרת לגלוש באתר arcdbiz  בכתובת "www.arcdbiz.com" (להלן "האתר")  ו/או להירשם לשירותים המוצעים באתר זה (להלן"השירותים").
האתר בבעלות חברת ארכ.די.בי בע"מ ח.פ. 515464550 מרחוב השחם 30 פתח תקווה ומנוהל על ידה (להלן "החברה" או "מנהלי האתר").
הנך נדרש לקרוא את התקנון להכיר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלולים בו לשם הסדרת היחסים בינינו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף לתקנון האתר שלהלן (להלן: "התקנון")
1 א. .כללי:
1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר, יחיד, מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים, יחיד ורבים כאחד.
1.2 אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.
1.3 כותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.
1.4 תוקף התקנון - החל מרגע פרסומו באתר זה. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.5 משמעות התקנון- גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת ותבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
1.6  כוחו הנורמטיבי של התקנון- בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם  החברה.
2.הגדרות
2.1  “גלישה באתר“- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.
2.2  “גולש“- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בספק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל, בין אם לאחר שהסכימו לתנאי השימוש עם רישומם לאתר בחלונית ייעודית או לאחר אישור בפקס או במייל ובכל דרך אחרת וכן כל אדם שמבצע פעולת גלישה באתר.
2.3 "לקוח עסקי" – לקוח הנרשם לאתר ( אדריכל / מעצב / קבלן / מפקח בניה / ספק / חברה/ ובעלי מקצוע נוספים  ) לאחד או יותר מהמסלולים המוצעים על ידי האתר ו/או החברה.
2.4 "האתר" – אתר האינטרנט www.arcdbiz.com   המופעל על ידי חברת "ארכ.די.בי בע”מ (החברה) ובבעלותה, ו/או חברות אם שלה, חברות בשליטתה, חברות בת וחברות קשורות ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן. בכל מקום בו צוין האתר בתקנון הזה, יש לפרש ככולל את בעלי השליטה בו, עובדיו, נושאי המשרה בו, חברות אם ובת וכל המעורבים בהפעלתו.
2.5  “תוכן גולשים“- כולל כל תוכן מכל סוג שהוא לרבות כתבות, תמונות, סקירות, נתונים, סרטונים וכדומה, המועבר מידי חברות, אנשי מקצוע ואנשים פרטיים לצורך הצגתו באתר כמוצרים, שירותים, כתבות וכל דרך שהיא וכן תגובות, חוות דעת ודירוגים הניתנים על ידי משתמש הקצה.
2.7 “מידע אישי/פרטים אישיים“- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.
3. הגבלות שימוש באתר
3.1 כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.
3.2 החברה בעלת אתר האינטרנט www.arcdbiz.com  , רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.
3.3 אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא, למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת חומרים שיווקיים, הצטרפות למדריך וכדומה . רק האתר והגולשים אשר קיבלו ממנו היתר מפורש, כחברים רשומים לחבילות  המוצעות ללקוחות עסקיים , רשאים להציב באתר מידע מסחרי.
3.4 כל המצוי באתר הוא רכושו הבלעדי של האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של האתר.
3.5 כל הקניין הרוחני העומד ביסוד האתר, ובעיצובו, לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, הינם קניינו הייחודי והבלעדי של האתר ושל החברה.
3.6 אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי בכל אמצעי שהוא כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמה מהאתר.  רק חברי האתר  הרשומים לחבילות   רשאים להשתמש ולהפיץ את התוכן השיווקי האישי שלהם בכל מדיה דיגיטלית ללא אישור בכתב מבעלי האתר.
3.7 כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

4. רישום לאתר ולשירותיו
4.1 הגולש העסקי/לקוח עסקי  (אדריכל, מעצב פנים, מפקח בניה, קבלן, ספק , חברה ואו כל לקוח אחר) אשר יבחר להירשם לאתר, יתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שעתידים לשרתו בכל שימוש באתר. על הגולש החובה לשמור על סודיות סיסמתו. ייתכן והמערכת בכניסותיך העתידיות לאתר מאותו המחשב, תזהה באופן אוטומטי את שם המשתמש. פרטים על מדיניות הפרטיות של האתר מופיעים בפרק ב’ של התקנון.
4.2 חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא גיל הגולש ודרכי התקשרות עמו ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. פרטי ההרשמה לרבות פרטי אמצעי תשלום, יימסרו ביוזמת הגולש ובהסכמתו המלאה. עם זאת, ככל שלא יימסרו פרטים מסוימים הנדרשים לצורך קבלת השירות, לא יוכל הגולש לקבל את השירות המבוקש.
4.3 הלקוח העסקי הרשום לאתר נותן את הסכמתו  לחברה ולאתר לשמור ולפרסם תמונות, מאמרים, וכל חומר אשר הועלה לאתר, בכל עת ובכל זמן ובכל מדיה שהחברה תמצא לנכון, ללא הגבלת זמן ושימוש, ומצהיר בזאת שלא יבוא בדרישה כספית ו/או בדרישה כלשהי כלפי מפעילת האתר, בעליה, עובדיה, ומי מטעמה שהשתמש בחומר הנ"ל. כל התמונות והסרטונים אשר מועלים ע"י הלקוח העיסקי לאתר www.arcdbiz.com הן באחריותו הבלעדית של המנוי לרבות כל הקשור לזכויות יוצרים על התמונות. לחברת arcdb אין ולא תהיה אחריות לגבי נושא זכויות יוצרים של תמונות / סרטונים. נושא זה באחריותו הבלעדית של המנוי.

4.4 חשיבות נכונות פרטי הגולש- ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.
לקוח עסקי  אשר מזין נתוני תוכן לאתר מצהיר ומתחייב :
לשמור על זכויות יוצרים (תמונות/ סרטונים/ מאמרים , וכל חומר אשר יועלה על ידו לאתר האינטרנט)
לרבות לתת קרדיט לעורך התמונה / הצלם / וכל מידע חשוב אחר שנוגע לתוכן שהועלה, ומאשר בזאת לחברה להשתמש, להפיץ, להדפיס, לפרסם, לקדם את תוכן דף העסקי של המשתמש ככל שהחברה תחפוץ ולא יבוא בתביעה כספית כנגד החברה, האתר בעליו או מי מטעמו שעשה זאת בשום שלב גם לאחר שחברותו באתר החברה תסתיים.
החברה רשאית אך לא חייבת, לחסום כל גישה שתחשב כבלתי מורשית לאתר לרבות גישה באמצעות מערכות ממוחשבות אוטומטיות. לגולש לא תהיה כל טענה שהיא בגין חוסר אפשרות מצידו לגשת לאתר, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, בין אם לפני רישומו לאתר ובין באם לאחר רישומו.

5. שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)
5.1 השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין. ., אך השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

6. עלות שימוש באתר
6.1 עלות רישום לאתר לחבילות העסקיות הינו כמוסכם בין הלקוח לבין החברה ובהתאם לחבילה אליה נרשם הלקוח
6.2 השירותים הניתנים ללקוחות העסקיים במסגרת החבילות המוצעות על ידי החברה בין באתר ובין באמצעי אחר, עשויות לכלול תנאים נוספים אשר אינם מצוינים במפורש בתקנון זה. הרשמה ורכישת חבילה כאמור תהווה הסכמת הלקוח גם לתנאים הנוספים הנלווים לחבילות אלו.
6.3 לעת עתה, הגלישה באתר לגולשים שאינם רשומים לאתר, באזורים שאינם מחייבים רישום הינה ללא עלות. לחברה שמורה הזכות לשנות את תנאי השימוש וקביעת תשלום בגין השימוש באתר בכל עת שתחפוץ בכך. ואולם החברה או מי מטעמה יעדכנו באמצעות האתר את העובדה כי תנאי השימוש ישתנו ו/או יוצר חיוב בגין השימוש.
6.4 לקוח עסקי הנרשם לאתר ( אדריכל / מעצב / קבלן / מפקח בניה / ספק / חברה/ ובעלי מקצוע נוספים  ) יחויב בעסקת אשראי בלתי מתמשכת ולא יחול עליו חוק הגנת הצרכן.
במקרים מסוימים רשאית החברה לאשר תשלום בהמחאות / מזומן / העברה בנקאית, ולא יחול עליהם חוק הגנת הצרכן.
6.4.1 הלקוח העסקי אשר נרשם לאתר מודע ומאשר שלאחר שהונפק עבורו שם משתמש וסיסמה לאתר לא יוכל לקבל החזר כספי בגין ההרשמה לאתר.
6.4.2 לקוח עסקי בעת הרשמתו לאתר ולשירותים המוצעים במסגרת החבילות המוצעות, מסכים ומאשר כי רישומו לאתר הינו למטרת שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי אלא לשימוש עסקי ולפיכך לא חל על כל עסקה בינו לבין החברה חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 בכלל ובפרט שהעסקה אינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן וכי הוא מודע לכך שאין באפשרותו לבטל את העסקה עם החברה והאתר.
6.4.3 למען הסר ספק לקוחות עסקיים אשר נרשמו לאתר שילמו מחיר סופי בגין העסקה.

7. זכויות קנייניות
7.1 כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניק להם האתר הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
7.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של האתר. למרות זאת, החברה לא תהיה אחראית כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
7.3 יכול האתר לספק ללקוחות שונים המופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.
7.4 ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
7.5 האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.

8. העלאת תוכן גולשים ופרסומו על ידי האתר
8.1 כל זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא בתכני הגולש (להלן: “תכני הגולש“), שייכת לגולש, בין אם האתר העלה בעבורו את החומר ובין אם העלה את החומר עצמאית, ולפיכך בטרם ייערך כל שימוש בתכני הגולש, יש לקבל את רשותו.
8.2 גולש מעניק רישיון שאינו מוגבל בזמן לאתר, להעמדת התוכן לרשות הציבור וליתר הגולשים להשתמש בו, בהתאם לתנאי הסכם זה, בלא שהשימוש יזכה את הגולש בתשלום, אלא אם סוכם אחרת בהסכם נפרד.
8.3 כל תכני הגולש הינם בבעלותו ואחריותו הבלעדית של הגולש בין אם העלה אותם עצמאית ובין אם האתר ביצע שירות זה עבורו. כאמור, כבעל הזכויות בתוכן, הגולש הינו האחראי לאכיפת החוקים והרשאות השימוש ביחס לתוכן זה. העלאת  תוכן לאתר תאפשר לאתר או מי מטעמו את השימוש המלא והבלתי מוגבל בתכנים שהועלו.
8.4 הגולש מצהיר ומתחייב כי הינו בעל הזכויות בתוכן או שקיבל הרשאות הנדרשות לצורך הפרסום והינו זכאי להעלות את התוכן לאתר. בנוסף, מצהיר הגולש כי אין בתכניו בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, בין היתר, אין בכך כדי להפר זכויות יוצרים ו/או סימון מסחר, גילוי סוד מסחרי, פגיעה בפרטיות, תועבה, פרסום לשון הרע, ותכנים מטעים ומזיקים.
8.5 הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן העלול לפגוע בתקנת הציבור שיש בו כדי לפגוע בזכויות אדם/גוף ורגשותיו, או תוכן פרסומי מטעה. הגולש מתחייב כי הבקרה על כך תיעשה על ידו ומטעמו ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר ככל שלא תבוצע בקרה כאמור. ככל שתבוצע בקרה בלתי מחייבת, מתחייב הגולש להתאים את התכנים המועלים לדרישות האתר.
8.6  כל תוכן המועבר מטעם חברות, אנשי מקצוע ופרטים אשר נועד להצגתו כמוצרים ושירותים באתר, יועבר לאישור האתר בטרם העלאתו לבחינת איכותו הטכנית בלבד, לביצוע עריכה ולהתאמה למבנה האתר, ואין בכך כדי להטיל על האתר והנהלתו אחריות לבדוק את עמידתו בתנאי כל חוק שהוא. האחריות לתוכן וטיבו תישאר של החברות ושל הגולשים.
8.7 האתר שומר לעצמו את הזכות הסירוב להעלאת התוכן ו/או לעריכתו ו/או הסרתו בדיעבד, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי להודיע לגולש עובר להסרה על סיבותיה, ככל שהתכנים עלולים לפגוע לטעמו באתר ו/או בצד שלישי ו/או מפרים את התנאים בתקנון.
8.8 האתר רשאי לחסום ו/או לנתק ו/או להפסיק את השירותים באתר, כולם או חלקם, בכל עת ומכל סיבה שהיא. הגולש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה כנגד הסתמכות על שירותי האתר.
8.9 כאשר גולש מבקש לפרסם באתר תוכן כלשהו, הוא מסכים כי האתר רשאי לפרסם את התוכן בכל דרך שתראה לו לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. בקשת פרסום התוכן באתר מהווה וויתור על כל טענה מכל סוג שהוא כנגד האתר או הנהלתו בנוגע לאופן הפרסום, העמדתו באתר או כל שימוש אחר, לרבות בשימוש בתמונות מאתר העסק, המעצב, האדריכל, מפקח הבניה, הקבלן, הספק וחברה וכדומה.
8.10 האתר רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור וקידום האתר וכן הצגתו בכל אתר אחר עמו האתר נמצא בשיתוף פעולה מכל סוג שהוא.
8.11 האתר נוקט באמצעי זהירות סבירים לשמור את כל התכנים שבאתר, עם זאת במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכני הגולש, לרבות מחיקתם על ידי האתר, לא תחול כל אחריות על האתר והגולש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו ו/או בגין כל נזק אחר הנובע מכך.
8.12 הגולש יהיה אחראי כלפי האתר ביחס לכל תביעה ו/או הפרה שתוגש כנגדו ביחס לחומרים שיועלו באתר www.arcdbiz.com  על ידי גולשים ו/או חברות. אלו ישפו את החברה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם לחברה וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.


9. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו
9.1 כללי- העדר אחריות האתר www.arcdbiz.com 
9.1.1 לא יתפרש דבר בתקנון זה, בשום צורה ו/או אופן, כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו על פעולות שמשתמש ביצע באתר www.arcdbiz.com 
9.1.2 הגולש ( אדריכל, מעצב, מפקח בניה, קבלן, ספק, חברה ואו לקוח נוסף אשר אינו רשום לאתר , להלן "הגולש") באתר אשר משתמש באתר בכל דרך שהיא, הכוללת הפעלת שירותים, אחסון וכדומה, מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד ארכ.די.בי. בע"מ ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר www.arcdbiz.com   ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
9.1.3 הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
9.1.4 גולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר www.arcdbiz.com  מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.
9.1.5 הגולש ( אדריכל, מעצב, מפקח בניה, קבלן, ספק, חברה ואו לקוח נוסף אשר אינו רשום לאתר  להל"ן "הגולש") מתחייב לפצות ולשפות את האתר www.arcdbiz.com ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות הוצאות משפט שנגרמו או ייגרמו לאתר, הקשורים במישרין ו/או עקיפין לתכני הגולש, בין שהעלה אותם עצמאית ובין אם האתר ביצע שירות זה עבורו, וכן לפצות את האתר בגין כל פגיעה שתיגרם לשמו הטוב של האתר ו/או של מי מבעליו, ולהפרת הוראות תקנון זה או הוראות כל דין ופגיעה בצד שלישי כלשהו, וזאת ישירות לאחר דרישת האתר ובנוסף לזכויותיו על פי כל דין.
9.1.6 תכני הגולשים חשופים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש ברשת אשר האתר אינו אחראי לאבטחתם, לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לגולש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
9.1.7 האתר ו/או בעליו אינו אחראי לתגובות התכנים באתר או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים כגון פגיעה בזכויות קניין רוחני.
9.1.8 האתר ו/או בעליו אינו אחראי לזמינות שירותי האתר או להתאמתם לצרכי הגולש ואינו מתחייב כי יפעלו כסדרם ללא הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר. האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מכך.
9.1.9 האתר ו/או בעליו אינו נושא באחריות לכל סיוע ככל שהאתר ו/או מי מטעמו סייע לפנים משורת הדין בפתרון כל בעיה שהיא, ולא יתפרש כמטיל אחריות כלשהי על האתר ו/או מי מטעמו.
9.1.10  הנהלת האתר ו/או בעליו רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.


9.2  העדר אחריות האתר לתכני צד ג’ והגולשים
9.2.1  למען הסר ספק ובנוסף לכל האמור בתקנון זה, מובהר כי לאתר www.arcdbiz.com  אין כל אחריות לכל פרסום המתבצע על ידי צד שלישי, לרבות תוכנו, מהימנותו, דיוקו והשלכותיו וכלל השפעה על ציוד התוכנה ו/או החומרה של הגולשים.
9.2.2 האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן והמידע שיפורסמו באתר. יובהר למען הסר ספק, כי האתר אינו מביע תמיכה, מעודד, מסכים או נותן חסות במפורש ו/או בכלל לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן, האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונות ו/או דיוק ו/או רמת איכות התכנים של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר מטעם הגולשים וצדדים שלישיים.
9.2.3 כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הגולש ( אדריכל, מעצב, מפקח בניה, קבלן, ספק, חברה ואו לקוח נוסף אשר אינו רשום לאתר ) ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.
9.2.4 האתר /או בעליו אינו מתחייב כי הקישורים אליהם מפנים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. על אף קיומו של קישור באתר www.arcdbiz.com  לא יישא באחריות על תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו לעניין הפרת זכויות ו/או חובות מכל סוג. האתר אינו אחראי לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל צד ג’ אליו מפנה הלינק ועל הגולש לבחון זאת באופן פרטני עם כניסתו לאתר המקושר. עצם הקישור אינו מהווה עידוד, אישור או המלצה מטעם האתר לשימוש בתכני צד ג’.
9.3 העדר אחריות האתר לעסקאות עם צד ג’ ובין קהילת הגולשים
9.3.1 עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור ממנו, אינה כוללת את האתר כצד לעסקה, ותסוכם ישירות בין הגולשים הנוגעים לדבר.
9.3.2 האתר אינו צד לכל עסקה בין הגולשים לבין עצמם ו/או בין גולש ללקוח עסקי (כגון אדריכל, מעצב, מפקח בנייה, קבלן, ספק או חברה) , והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגיעו הגולשים באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות שיבוצעו בעקבות כך. הגולש מוותר על כל תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה והאתר בעניין זה.
9.3.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בנושא עמלות תיווך שיסגרו בין חברי האתר – לחברה מפעילת האתר www.arcdbiz.com   בעליה, מנהליה ועובדיה, לא תהייה אחריות כלפי נושא זה ולא תישא באחריות לגבי אופן תשלום וסגירת עסקאות בין חברי הקהילה הרשומים. נושא זה נמצא באחריות בעלי המקצוע והספקים הרשומים לאתר בינם לבין עצמם.
הגולש   מצהיר בקריאת תקנון זה שהוא מסיר כל אחריות לרבות בנושא עמלות כספיות מהחברה ולא יוכל לבוא אליה ולמי מטעמה בתלונות ו/או בתביעה כספית כלשהן ובכלל זה בגין עמלה שלא שולמה או שולמה חלקית ומאשר בזאת שנושא זה נמצא באחריות הגולש בלבד  אל מול הספק/ בעל המקצוע או כל צד ג' כלשהו והוא פוטר את האתר, החברה, בעליה, מנהליה ועובדיה מכל אחריות בנושא.

9.3.4 - מספר טלפון וירטואלי - הגולש ואו הלקוח המציג את תכניו באתר נותן את הסכמתו לאיסוף נתונים משיחות שמתקבלות באתר לצורך בקרה, שירות, העברת לידים לספקים רלוונטים,ומאשר את העברת 

                                             הנתונים הנאספים  לכל צורך שהחברה תמצא לנכון ומסיר כל תלונה / טענה בנושא זה, מספר הטלפון הוירטואלי המוצג מאפשר לחברה או למי מטעמה להאזין לשיחות שנכנסות תוך שמירה על צנעת הפרט.                        

10. תלונות בנוגע לתוכן
10.1 בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות למנהלי האתר בעמוד צור קשר לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים. יש לציין בפנייה- קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
10.2 על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.
11. המחאת זכויות
האתר www.arcdbiz.com  ו/או החברה רשאים להמחות ו/או להעביר את זכויותיהם ו/או חובותיהם על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות ו/או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים מבלי מחויבות מצדם למתן הודעה מראש לגולשים.

12. הדין החל וסמכות שיפוט
על תקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז מרכז או מחוז תל אביב בלבד.

ב. מדיניות פרטיות:
1. השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידי הגולש בדרך אחרת, הסכמתו לקבל ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או כל חומר אחר מהאתר בין אם תוכן שהוכן על ידי האתר ובין אם חומר שקיבל לצורך משלוח מדי מפרסמים ו/או גולשים אחרים בכפוף לזכות הגולש להודיע על רצונו בכל עת, להפסיק לקבל חומר אמור, על ידי הודעה לאתר בצור קשר. האתר רשאי להעביר את הפרטים האישיים לכל גורם שלישי המעורב בהכנת החומר המפורט לעיל.
2. האתר ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של הגולש לצדדים שלישיים, אך הגולש נותן הסכמתו לאתר לחשוף את פרטיו האישיים וכל מידע אחר, ככל שיהיה מחויב לעשות כן על פי כל דין ו/או צו שיפוטי ו/או ככל שיתעוררו הליכים משפטים בין האתר לגולש ו/או ככל שיעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים כלשהם בגין פעולות שביצע הגולש באתר ו/או הפרת הגולש הוראת מהוראות תקנון זה ו/או בכל מקרה כי האתר יהיה סבור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הדבר נחוץ לצורך מניעת כל נזק לאתר לגולשיו ולצד ג’ ו/או בעת מיזוג האתר כולו או חלקו עם צד שלישי ו/או העברת פעילות האתר כולה או חלקה לצד שלישי ו/או בעת המחאת האתר את זכויותיו כולן או חלקן לצד שלישי.
3. האתר רשאי להשתמש בפרטי הגולש שימסור באתר ובכל מידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך יצירת קשר עם הגולש ו/או שיפור ושמירה על איכות השירותים ותקינותם ו/או עריכת בקרה ופיקוח ו/או לצרכי סקרים, פרסום מפולח וניתוח סטטיסטי ו/או שיפור השירות ועיצוב האתר.
4. עצם הגלישה באתר והשימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הגולש לכך שהאתר יוכל לבצע מעקב ובחינה של דפוסי הגלישה והפעולות המבוצעות על ידי הגולשים בכל אמצעי מעקב טכנולוגי וביניהם גם השימוש ב”עוגיות” (ידוע גם כ "cookies" או "קוקיות").

5.  האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע שעולה מהגולש באתר לרבות אופן השימוש באתר ובתכנים שבו וזאת לרבות מכירתו ו/או העברתו לצדדים שלישיים. לאתר תהיה זכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה.
ג. הצהרת והתחייבות גולשים המעלים חומרים לאתר
1. הגולש   מצהיר כי קרא את התקנון היטב ו/או ניתנה לו האפשרות לעשות כן ומתחייב לפעול בהתאם לתנאי תקנון המפורט לעיל והתנאים שיובאו להלן:

למען הסר ספק, האמור בסעיפים 4-5 המפורטים לעיל, יחול גם על התקשרות למספרי הטלפון הווירטואליים המפורטים באתר. ככל שהגולש אינו יודע אם מספר הטלפון בו הוא מתכוון לעשות שימוש, ואשר מפורט באתר, הוא מספר וירטואלי, עליו לפנות למפעילי האתר בכתב טרם ביצוע ההתקשרות, באמצעות עמוד צור קשר.
א. הגולש    מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בפרסומו עילת תביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד ג’ כלשהו או לאתר עצמו.
ב. הגולש  מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו משום פגיעה בקניין רוחני של צד ג’ כלשהו, כולל זכויות יוצרים, סמני מסחר, שמות מסחר, מדגמים, פטנטים, זכויות מבצעים וכדומה.
ג. הגולש   מתחייב כי לא יעלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות צד ג’, כולל סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובת אמון, עוולות מסחריות וכדומה.
ד. הגולש   מתחייב כי לא יכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.
ה. הגולש   מתחייב לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו.
ו.  הגולש   מתחייב לא להפנות לכל קישור (Link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי תקנון זה.
ז. הגולש   מסכים לכל הפעולות מצד האתר ו/או בעליו המצוינות בתקנון.